• စက်ရုံခရီးစဉ်

စက်ရုံခရီးစဉ်

ကုမ္ပဏီ၏အခြားပြပွဲများ

ပြပွဲတွင် အင်အားပြသမှု

၁၅
၁၆
၁၇

ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးမှု

၁၈
၁၉
၂၀
၂၁

ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

၂၂
၂၃
၂၄